Jäsenyyttä koskevat säännöt


Liiton jäsenet

Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliiton sääntöjen mukaisesti liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut jalkojenhoitajan (ennen vuotta 1996) tai jalkaterapeutin (AMK) tutkinnon. Jäsenyys hyväksytään kirjallisen hakemuksen perusteella. Jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava hakijalle. Hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi ammatinharjoittamisen lopettaneen varsinaisen jäsenen samoin kuin jonkun liiton varsinaisen jäsenen suositteleman henkilön. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä myös jalkojenhoitajatutkinnon (jalkojenhoitaja AT) lisäksi jonkin muun sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut henkilö. Jalkaterapeuttiopiskelijat voivat hakea liiton opiskelijajäsenyyttä.


Eroaminen liitosta

Mikäli jäsen haluaa erota liitosta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti liiton hallitukselle. Sähköpostia voi laittaa jäsenvastaavalle jasenasiat@sjjl.fi. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet liittoa kohtaan päättyvät eroamisvuoden viimeisenä päivänä. Huomioithan, että jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroamisilmoitus. (kts. liiton säännöt)


Jäsenen yleiset oikeudet ja velvollisuudet

Jäseneksi hyväksytyn tulee toimia liiton sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti, noudattaa vuosikokouksen ja hallituksen päätöksiä sekä pyrkiä toiminnassaan edistämään liiton tarkoitusperiä. Jäsenen tulee maksaa yhdistykselle vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kannattajajäsenillä, kunniajäsenillä, opiskelijajäsenillä ja yhdistyksen toimihenkilöillä on vuosikokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.


Jäsenen erottaminen

Liitolla on oikeus erottaa jäsen, joka on 1. jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on liittoon liittymällä sitoutunut; 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa; tai 3. ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on jäsenelle varattava tilaisuus antaa selvitys hallituksen kokouksessa. Erottamisesta päättää hallitus.