Eettiset ohjeet


 • Jalkaterapeutin/jalkojenhoitajan tehtävänä on väestön jalkaterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen, jalkavaivojen ehkäiseminen ja hoito.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja kunnioittaa työssään potilaan ihmisarvoa sekä yksilöllisyyttä. Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja huolehtii potilaan itsemääräämisoikeudesta ja antaa hänelle terveydentilaan ja terapiavaihtoehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot ja sallii potilaan osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja kohtaa potilaan arvokkaana ihmisenä ja hoitaa kaikkia potilaita yhtä laadukkaasti riippumatta jalkavaivasta, kulttuurista, uskonnosta tai yhteiskunnallisesta asemasta.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja noudattaa voimassaolevia, omaa ammatillista toimintaa koskevia lakeja ja asetuksia.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja kirjaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla tekemänsä toimenpiteet ja noudattaa työssään vaitiolovelvollisuutta sekä potilasasiakirjojen salassapitosäädöksiä.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja käyttää työssään monipuolisia perusteltuja, tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia terapiamenetelmiä ja tuntee ammattitaitonsa rajat niin, että ohjaa tarvittaessa potilaan saamaan muuta pätevää apua.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja ohjaa potilasta siten, että tämä voi omalla toiminnallaan edistää jalkaterveyttään, helpottaa jalkavaivojensa oireita tai hidastaa niiden etenemistä.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja kunnioittaa hyvää liiketapaa ja ilmoittaa ammattitoiminnastaan totuudenmukaisesti ja asiallisesti.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja toimii kollegiaalisesti tukien toistensa työssä jaksamista ja ammatillista kehittymistä sekä puuttuu tarvittaessa epäkohtiin ja mahdollisiin epäeettisiin hoitotapoihin ja ratkaisuihin.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja arvostaa oman ja muiden ammattiryhmien asiantuntemusta sekä ammattitaitoa. Hän osallistuu laadukkaaseen yhteistyöhön muiden potilaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja osallistuu aktiivisesti oman ammattinsa tunnettuuden ja näkyvyyden edistämiseen.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä ammatin sisällön syventämisestä, koulutuksen kehittämisestä ja tieteellisyyden edistämisestä.

 • Jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja huolehtii omasta jaksamisesta osana laadukasta ja eettisesti vastuullista toimintaa.